स्थानीय तह विवरण

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 आ.व.२०७५/७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
1 week 4 days ago
प्रकाशन, प्रतिवेदन
2 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुदान तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
3 weeks 4 days ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
3 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६
10 months 2 weeks ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
4 प्रदेश सरकारका लागि नवीकरणीय / बैकल्पिक ऊर्जा शिर्षकमा विनियोजित सश्र्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन
11 months 1 week ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
5 ओधोगिक ग्राम घोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि
11 months 2 weeks ago
ऐन, कानून, निर्देशिका