स्थानीय तह विवरण

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
6 प्रदेश सरकारका लागि नवीकरणीय / बैकल्पिक ऊर्जा शिर्षकमा विनियोजित सश्र्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन
1 year 2 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
7 ओधोगिक ग्राम घोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि
1 year 3 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
8 कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७५ (पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित)
1 year 3 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
9 कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७५ (विज्ञान तथा प्रविधिसंग सम्बन्धित)
1 year 3 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
10 कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७५ (भु तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित)
1 year 3 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका