स्थानीय तह विवरण

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
6 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुदान तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
1 year ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
7 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६
1 year 11 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
8 प्रदेश सरकारका लागि नवीकरणीय / बैकल्पिक ऊर्जा शिर्षकमा विनियोजित सश्र्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन
1 year 11 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
9 ओधोगिक ग्राम घोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि
2 years ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
10 कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७५ (पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित)
2 years ago
ऐन, कानून, निर्देशिका