स्थानीय तह विवरण

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
6 कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७५ (पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित)
1 year ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
7 कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७५ (विज्ञान तथा प्रविधिसंग सम्बन्धित)
1 year ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
8 कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७५ (भु तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित)
1 year 2 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
9 कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७५ (वन क्षेत्रसंग सम्वन्धित)
1 year 2 months ago
ऐन, कानून, निर्देशिका
10 योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७५ (प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. १, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७५/१०/१४ मा स्वीकृत)
1 year 3 months ago
नियम