महाशाखा/शाखा

१. प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा

  1. प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा
  2. आर्थिक प्रशासन शाखा
  3. कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

 

२. वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा

  1. वन व्यवस्थापन तथा उद्यम शाखा
  2. भू तथा जलाधार संरक्षण शाखा
  3. जैविक विविधता शाखा

 

३.  वातावरण तथा जलवायु महाशाखा

  1. जलवायु परिवर्तन  शाखा
  2. वातावरण शाखा
  3. सूचना प्रविधि शाखा