आ.व.२०७६/७७ को लागि MEDPA कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि माग गरिएको प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना