प्राईभेट फर्म नविकरण सम्बधी उद्योग, पर्यटनको सूचना (राजपत्र)