सूचनाको हक सम्बन्धी स्वतः प्रकाशन (२०७८ साल बैशाख १ गते देखि २०७८ असार मसान्त सम्म)