सूचना/समाचार

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
अत्यन्त जरुरी सूचना ०७८/०७९ notice.pdf 09/13/2021 - 14:22
दक्ष/विज्ञको सूची (Roster) मा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धमा। ०७८/०७९ roster.pdf 09/12/2021 - 15:04
Invitation for Sealed Quotation: Supply and Delivery of Electronics and Electrical Goods ०७७/०७८ 05/22/2021 - 07:23
Invitation for Seal Quotation-Construction of Security Room ०७८/०७९ NOTICE Scan.pdf 04/20/2021 - 11:39
औद्यौगिक ग्राममा उद्योग राख्न चाहाने उद्यमिले प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ०७७/०७८ notice.pdf 04/01/2021 - 13:30
Request for Expression of Interest ०७७/०७८ 03/23/2021 - 14:28
प्राईभेट फर्म नविकरण सम्बधी उद्योग, पर्यटनको सूचना (राजपत्र) ०७७/०७८ प्राईभेट_फर्म_नविकरण_सम्बधी_उद्योग_पर्यटनको_सूचना_(राजपत्र).pdf 03/17/2021 - 16:13
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ 01/20/2021 - 10:53
पर्यटन गाउँ छनौट सम्बन्धमा ०७७/०७८ tourismvillageselection.pdf 11/11/2020 - 16:03
जिल्लाको पञ्‍चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यसूची, रुपरेखा, २०७७ ०७७/०७८ जिल्लाको पञ्‍चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यसूची, रुपरेखा, २०७७.pdf 09/30/2020 - 12:15
घरभाडा लिनेसम्बन्धी सूचना। ०७७/०७८ Rent notice_0.pdf 09/27/2020 - 12:04
पर्यटन व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ 09/21/2020 - 10:28
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूचिको लागि दरखास्त आव्हान सन्बन्धी सूचना। ०७८/०७९ वातावरण विज्ञहरुको सूचिको लागि दरखास्त आव्हान सन्बन्धीसूचना.pdf 09/03/2020 - 11:56
फर्म अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना। ०७७/०७८ notices.pdf 09/01/2020 - 16:50
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ०७७/०७८ जलाधार व्यवस्थापन जानकारी पुस्तिका.pdf 08/30/2020 - 16:17
प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७ ०७७/०७८ मार्गदर्शन_0.pdf 08/30/2020 - 13:24
यस मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुसँग सम्बन्धित सम्पर्क विवरण ०७७/०७८ MoITFE_Contact_Details_0.pdf 08/27/2020 - 16:45
होमेस्टे अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। ०७७/०७८ homestay-notice.pdf 08/16/2020 - 12:10
घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ notice-rent.pdf 07/23/2020 - 11:46
सामुदायिक मा. वि. मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पन्न म्याद पुन:थप गरेिएको सूचना ०७६/०७७ communityschool.pdf 06/14/2020 - 17:08