मातहतका निकायहरु

मातहत निकायहरु :

Click here to download Contact Information

वन निर्देशनालय, प्रदेश नं. १

 1. डिभिजन वन कार्यालय, ताप्लेजुङ्ग
 2. डिभिजन वन कार्यालय, पाँचथर
 3. डिभिजन वन कार्यालय, इलाम
 4. डिभिजन वन कार्यालय, झापा
 5. डिभिजन वन कार्यालय, संखुवासभा
 6. डिभिजन वन कार्यालय, भोजपुर
 7. डिभिजन वन कार्यालय, तेह्रथुम
 8. डिभिजन वन कार्यालय, धनकुटा
 9. डिभिजन वन कार्यालय, मोरङ्ग
 10. डिभिजन वन कार्यालय, सुनसरी
 11. डिभिजन वन कार्यालय, सोलुखुम्बु
 12. डिभिजन वन कार्यालय, ओखलढुंगा
 13. डिभिजन वन कार्यालय, खोटाङ्ग
 14. डिभिजन वन कार्यालय, उदयपुर (उदयपुर)
 15. डिभिजन वन कार्यालय, उदयपुर (त्रिवेणी)
 16. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटा
 17. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, ओखलढुंगा

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश नं. १


जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, विराटनगर