श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. १ (प्रमुख सचिवस्तर) को मिति 2075।09।10 को निर्णयानुसार कामकाज गर्न खटाईएका सहायक वन अधिकृतहरुको विवरण