योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७५ (प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. १, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७५/१०/१४ मा स्वीकृत)