यस मन्त्रालयको मिति २०७६।०१।३० गतेको सुचना अनुसार छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली तथा सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना