उद्योगहरुलाई खुल्ला रुपमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको सूचना