सामुदायिक मा.वि.मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सुचना

अार्थिक वर्ष

सामुदायिक मा.वि.मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सूचना  मिति २०७६/१०/०१ को ब्लाष्ट र नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा समेत प्रकाशन गरिएको छ ।