सामुदायिक मा.वि. मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धमा यस मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७६/११/१३ गतेको निर्णयानुसार छनौट भएका विधालयहरुको नामावली तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना