राय तथा सुझाव सङ्कलनको लागि होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ प्रकाशन गरिएको

अार्थिक वर्ष

यस मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल ठेगाना moitfepradesh1@gmailको साथै dambar.ghimire@nepal.gov.np र nepal8880@gmail.com मा राय तथा सुझाब उपल्बध गराइदिनुहुन अनुरोध छ।