राय सुझावका लागि वातावरण संरक्षण नियमावलीको मस्यौदा प्रकाशन गरिएको ।