बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सवारी साधान खरिद)