बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (चमेना गृह र ग्यारेज निर्माण)