होमेस्टे अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।