सूचनाको हक सम्बन्धी स्वतः प्रकाशन (२०७८ साल श्रावण १ गते देखि २०७८ असोज मसान्त सम्म)