सूचना/समाचार

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मिति २०७६/०२/२४ को प्रदेश सचिवस्तरको निर्णयबाट पदस्थापना भएका नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समुहका अधिकृतस्तर छैठौ र सहायकस्तर पाचौ पदका कर्मचारीहरुको विवरण ०७५/०७६ अधिकृतस्तर छैठौ र सहायकस्तर पाचौ पदका कर्मचारीहरुको विवरण .pdf 06/13/2019 - 16:55
यस मन्त्रालयको मिति २०७६।०१।३० गतेको सुचना अनुसार छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली तथा सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना ०७५/०७६ विद्यालय अनुदान_0.pdf 06/07/2019 - 17:04
Invitation for sealed quotation for the procurement of Survey Equipments ०७५/०७६ 05/28/2019 - 13:59
प्रदेश सेवाका कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ सूचना.PDF 05/28/2019 - 12:08
Invitation For Sealed Quotation for the construction of Office Guard House Building ०७५/०७६ Invitation For sealed quotation.PDF 05/27/2019 - 15:04
आसयको सूचना ०७५/०७६ 05/14/2019 - 11:29
नमूना विज्ञान प्रयोगशाला प्रवद्र्धन तथा स्थापना सहयाृगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ नमूना विज्ञान प्रयोगशाला प्रवद्र्धन तथा स्थापना सम्बन्धी सूचना .PDF 05/13/2019 - 12:16
नेपाल वन स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समुहका अधिकृतस्तर सातौ र आठौ तहका कर्मचारी समायोजन पदस्थापन विवरण ०७५/०७६ नेपाल वन स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समुहका अधिकृतस्तर कर्मचारी समायोजन पदस्थापन विवरण.PDF 05/12/2019 - 12:54
नेपाल वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समुहका अधिकृतस्तर साताै र आठौ तहका कर्मचारी समायोजन पदस्थापन विवरण ०७५/०७६ नेपाल वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समुहका कर्मचारी समायोजन पदस्थापन विवरण_0.PDF 05/12/2019 - 12:30
आसयको सूचना ०७५/०७६ 05/02/2019 - 12:32
Invitation of Bids for the Procurement of Office and Computing Machinery Equipment (Branded Desktop Computer, Laptop, Duplex Printer 3 in 1, One sided Printer, Scanner and Color Printer) ०७५/०७६ Procurement of Office and Machinery Equipments.PDF 04/25/2019 - 11:43
Re-Invitation of bid for the Truss Structure with prefab wall and ceiling works on forestry directorate building, Biratnagar, Nepal. ०७५/०७६ Re-Invitation of bid for the Truss Structure with prefab wall and ceiling works on forestry directorate building.PDF 03/25/2019 - 12:16
Re-Invitation of bid for the Partition and other maintenance works of Regional Forestry Training Centre building, Biratnagar, Nepal. ०७५/०७६ Re-Invitation of bid for the Partition and other maintenance works of Regional Forestry Training Centre building.PDF 03/25/2019 - 12:14
Invitation for Bids for the Suppy and Delivery of 4WD, RHD Jeep type vehicle, at least 7 Seater ०७५/०७६ Invitation for Bids for the Suppy and Deliver of 4WD, RHD Jeep type vehicle, at least 7 Seater.pdf 03/25/2019 - 12:12
श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. १ (प्रमुख सचिवस्तर) को मिति 2075।09।10 को निर्णयानुसार कामकाज गर्न खटाईएका सहायक वन अधिकृतहरुको विवरण ०७५/०७६ सहायक वन अधिकृत सरुवा 1.pdf 12/26/2018 - 17:10
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भक आशयपत्र नतिजा प्रकाशित सम्बन्धी सूचना र कार्यसूची (TOR) ०७५/०७६ TOR.pdf , प्रारम्भिक छनाौट.pdf 12/14/2018 - 14:34
होमस्टे संचालन कार्यविधि (प्रदेश नं. १) सुझावका लागि तयार प्रथम मस्यैादा ०७५/०७६ होमस्टे संचालन कार्यविधि (प्रदेश नं. १)_सुझावका लागि तयार प्रथम मस्यैादा.pdf 10/31/2018 - 14:44
विश्व सरसफार्इ दिवश २०७५ वारे ०७५/०७६ विश्व सरसफार्इ दिवश २०७५ वारे.pdf 08/30/2018 - 13:51
ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचीदर्ता गर्ने सूचना ०७५/०७६ ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचीदर्ता गर्ने सूचना.pdf 08/21/2018 - 14:53
सूचीदर्ता गर्ने सूचना ०७५/०७६ सूचीदर्ता गर्ने सूचना.pdf 08/21/2018 - 13:41