सूचना/समाचार

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्राइभेट फर्म नवीकरण सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ notice_renewal.pdf 09/26/2019 - 14:34
आ.व.२०७६/७७ को लागि MEDPA कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि माग गरिएको प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ 09/05/2019 - 17:42
उद्योगहरुलाई खुल्ला रुपमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको सूचना ०७५/०७६ 08/13/2019 - 17:53
नागरिक दैनिकमा प्रकाशित गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (MEDPA) कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र (Expression of Interest) आव्हान गरिएको सूचना ०७६/०७७ 08/01/2019 - 13:48
गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (MEDPA) कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र (Expression of Interest) आव्हान गरिएको सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf , आशयपत्रको सूचना.pdf , TOR.pdf , अनुसूची १_0.pdf 08/01/2019 - 13:39
मिति २०७६/०२/२४ को प्रदेश सचिवस्तरको निर्णयबाट पदस्थापना भएका नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समुहका अधिकृतस्तर छैठौ र सहायकस्तर पाचौ पदका कर्मचारीहरुको विवरण ०७५/०७६ अधिकृतस्तर छैठौ र सहायकस्तर पाचौ पदका कर्मचारीहरुको विवरण .pdf 06/13/2019 - 16:55
यस मन्त्रालयको मिति २०७६।०१।३० गतेको सुचना अनुसार छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली तथा सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना ०७५/०७६ विद्यालय अनुदान_0.pdf 06/07/2019 - 17:04
प्रदेश सेवाका कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ सूचना.PDF 05/28/2019 - 12:08
नमूना विज्ञान प्रयोगशाला प्रवद्र्धन तथा स्थापना सहयाृगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ नमूना विज्ञान प्रयोगशाला प्रवद्र्धन तथा स्थापना सम्बन्धी सूचना .PDF 05/13/2019 - 12:16
नेपाल वन स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समुहका अधिकृतस्तर सातौ र आठौ तहका कर्मचारी समायोजन पदस्थापन विवरण ०७५/०७६ नेपाल वन स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समुहका अधिकृतस्तर कर्मचारी समायोजन पदस्थापन विवरण.PDF 05/12/2019 - 12:54
नेपाल वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समुहका अधिकृतस्तर साताै र आठौ तहका कर्मचारी समायोजन पदस्थापन विवरण ०७५/०७६ नेपाल वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समुहका कर्मचारी समायोजन पदस्थापन विवरण_0.PDF 05/12/2019 - 12:30
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भक आशयपत्र नतिजा प्रकाशित सम्बन्धी सूचना र कार्यसूची (TOR) ०७५/०७६ TOR.pdf , प्रारम्भिक छनाौट.pdf 12/14/2018 - 14:34
होमस्टे संचालन कार्यविधि (प्रदेश नं. १) सुझावका लागि तयार प्रथम मस्यैादा ०७५/०७६ होमस्टे संचालन कार्यविधि (प्रदेश नं. १)_सुझावका लागि तयार प्रथम मस्यैादा.pdf 10/31/2018 - 14:44
विश्व सरसफार्इ दिवश २०७५ वारे ०७५/०७६ विश्व सरसफार्इ दिवश २०७५ वारे.pdf 08/30/2018 - 13:51