सूचना/समाचार

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
Request for Expression of Interest ०७६/०७७ eoi.pdf 03/13/2020 - 10:16
Invitation for Bids for Procurement of Supply and delivery of Vehicles ०७६/०७७ Invitation for Bids for Procurement of Supply and delivery of Vehicles.pdf 03/01/2020 - 10:03
राय तथा सुझाव सङ्कलनार्थ पर्यटन विकास नियामवली, २०७६ को मस्यौदा प्रकाशन गरिएको ०७६/०७७ पर्यटन विकास नियमावली, २०७६.docx , पाँच महले फारम_0.docx 02/27/2020 - 13:46
राय तथा सुझाव सङ्कलनको लागि होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ प्रकाशन गरिएको ०७६/०७७ पाँच महले फारम.docx , होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.docx 02/27/2020 - 13:43
सामुदायिक मा.वि. मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धमा यस मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७६/११/१३ गतेको निर्णयानुसार छनौट भएका विधालयहरुको नामावली तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ sciencelabincommunictyschool.pdf 02/26/2020 - 10:38
दक्ष/विज्ञको नामावली सुचि (Roster) मा समावेश गर्ने सम्बन्धमा ०७६/०७७ notice_tnp_0.pdf 02/17/2020 - 11:53
औधोगिक मेला संचालन सहयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७६/०७७ औधोगिक मेला.pdf 01/28/2020 - 12:25
कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७६ (वन, वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि तर्फको) ०७६/०७७ कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७६, MoITFE, P1_reduced (1)-2-121_reduce (1)_0.pdf 01/16/2020 - 13:29
सामुदायिक मा.वि.मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सामुदायिक मा.वि.मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सहयोग.pdf 01/16/2020 - 10:59
योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ०७६/०७७ योजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७६.pdf 12/16/2019 - 11:07
अनुदान तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि ०७६/०७७ अनुदान तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf 12/16/2019 - 11:01
रायसुझाव र पृष्ठपोषणका लागि प्रस्तावित वातावरण विधयेकको मस्यौदा प्रकाशन ०७५/०७६ २०७६-०८-२२ को वातावरण संरक्षण विधेयकको ड्राफ्ट.docx 12/09/2019 - 13:47
रायसुझाव र पृष्ठपोषणका लागि प्रस्तावित वन विधयेकको मस्यौदा प्रकाशन ०७६/०७७ २०७६-०८-२० को संसोधन ड्राफ्ट.docx 12/09/2019 - 13:43
प्राइभेट फर्म नवीकरण सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ notice_renewal.pdf 09/26/2019 - 14:34
आ.व.२०७६/७७ को लागि MEDPA कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि माग गरिएको प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ 09/05/2019 - 17:42
उद्योगहरुलाई खुल्ला रुपमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको सूचना ०७५/०७६ 08/13/2019 - 17:53
नागरिक दैनिकमा प्रकाशित गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (MEDPA) कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र (Expression of Interest) आव्हान गरिएको सूचना ०७६/०७७ 08/01/2019 - 13:48
गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (MEDPA) कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र (Expression of Interest) आव्हान गरिएको सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf , आशयपत्रको सूचना.pdf , TOR.pdf , अनुसूची १_0.pdf 08/01/2019 - 13:39
मिति २०७६/०२/२४ को प्रदेश सचिवस्तरको निर्णयबाट पदस्थापना भएका नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समुहका अधिकृतस्तर छैठौ र सहायकस्तर पाचौ पदका कर्मचारीहरुको विवरण ०७५/०७६ अधिकृतस्तर छैठौ र सहायकस्तर पाचौ पदका कर्मचारीहरुको विवरण .pdf 06/13/2019 - 16:55
यस मन्त्रालयको मिति २०७६।०१।३० गतेको सुचना अनुसार छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली तथा सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना ०७५/०७६ विद्यालय अनुदान_0.pdf 06/07/2019 - 17:04