सूचना/समाचार

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
जिल्लाको पञ्‍चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यसूची, रुपरेखा, २०७७ ०७७/०७८ जिल्लाको पञ्‍चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यसूची, रुपरेखा, २०७७.pdf 09/30/2020 - 12:15
घरभाडा लिनेसम्बन्धी सूचना। ०७७/०७८ Rent notice_0.pdf 09/27/2020 - 12:04
पर्यटन व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ 09/21/2020 - 10:28
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूचिको लागि दरखास्त आव्हान सन्बन्धी सूचना। ०७८/०७९ वातावरण विज्ञहरुको सूचिको लागि दरखास्त आव्हान सन्बन्धीसूचना.pdf 09/03/2020 - 11:56
फर्म अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना। ०७७/०७८ notices.pdf 09/01/2020 - 16:50
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ०७७/०७८ जलाधार व्यवस्थापन जानकारी पुस्तिका.pdf 08/30/2020 - 16:17
प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७ ०७७/०७८ मार्गदर्शन_0.pdf 08/30/2020 - 13:24
यस मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुसँग सम्बन्धित सम्पर्क विवरण ०७७/०७८ Contact_Information.pdf 08/27/2020 - 16:45
होमेस्टे अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। ०७७/०७८ homestay-notice.pdf 08/16/2020 - 12:10
घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ notice-rent.pdf 07/23/2020 - 11:46
सामुदायिक मा. वि. मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पन्न म्याद पुन:थप गरेिएको सूचना ०७६/०७७ communityschool.pdf 06/14/2020 - 17:08
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (चमेना गृह र ग्यारेज निर्माण) ०७६/०७७ 05/25/2020 - 12:45
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सवारी साधान खरिद) ०७६/०७७ 05/25/2020 - 12:42
सामुदायिक मा. वि. मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पन्न म्याद थप गरेिएको सूचना ०७६/०७७ communityschoolnotice.pdf 05/18/2020 - 11:41
खुल्ला प्राणी उद्यान स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्वन्धी सुचना ०७६/०७७ खुल्ला प्राणी उद्यान स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्वन्धी सुचना.pdf 05/14/2020 - 11:33
आशयपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ EOI Cancel Notice_MoITFE.P1.pdf 05/14/2020 - 11:06
प्रदेश आविस्कार केन्द्र स्थापना सम्वन्धी सुचना ०७६/०७७ प्रदेश आविस्कार केन्द्र स्थापना सम्वन्धी सुचना.pdf 05/12/2020 - 11:13
राय सुझावका लागि वातावरण संरक्षण नियमावलीको मस्यौदा प्रकाशन गरिएको । ०७६/०७७ वातावरण संरक्षण नियमावलीको मस्यौदा.pdf 05/12/2020 - 11:05
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR CONSTRUCTION OF CANTEEN AND GARAGE (PARKING) ०७६/०७७ INVITATION FOR QUOTATIONS_0.pdf 05/08/2020 - 12:42
Request for Expression of Interest ०७६/०७७ eoi.pdf 03/13/2020 - 10:16