सूचना/समाचार

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (चमेना गृह र ग्यारेज निर्माण) ०७६/०७७ 05/25/2020 - 12:45
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सवारी साधान खरिद) ०७६/०७७ 05/25/2020 - 12:42
सामुदायिक मा. वि. मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पन्न म्याद थप गरेिएको सूचना ०७६/०७७ communityschoolnotice.pdf 05/18/2020 - 11:41
खुल्ला प्राणी उद्यान स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्वन्धी सुचना ०७६/०७७ खुल्ला प्राणी उद्यान स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्वन्धी सुचना.pdf 05/14/2020 - 11:33
आशयपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ EOI Cancel Notice_MoITFE.P1.pdf 05/14/2020 - 11:06
प्रदेश आविस्कार केन्द्र स्थापना सम्वन्धी सुचना ०७६/०७७ प्रदेश आविस्कार केन्द्र स्थापना सम्वन्धी सुचना.pdf 05/12/2020 - 11:13
राय सुझावका लागि वातावरण संरक्षण नियमावलीको मस्यौदा प्रकाशन गरिएको । ०७६/०७७ वातावरण संरक्षण नियमावलीको मस्यौदा.pdf 05/12/2020 - 11:05
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR CONSTRUCTION OF CANTEEN AND GARAGE (PARKING) ०७६/०७७ INVITATION FOR QUOTATIONS_0.pdf 05/08/2020 - 12:42
Request for Expression of Interest ०७६/०७७ eoi.pdf 03/13/2020 - 10:16
Invitation for Bids for Procurement of Supply and delivery of Vehicles ०७६/०७७ Invitation for Bids for Procurement of Supply and delivery of Vehicles.pdf 03/01/2020 - 10:03
राय तथा सुझाव सङ्कलनार्थ पर्यटन विकास नियामवली, २०७६ को मस्यौदा प्रकाशन गरिएको ०७६/०७७ पर्यटन विकास नियमावली, २०७६.docx , पाँच महले फारम_0.docx 02/27/2020 - 13:46
राय तथा सुझाव सङ्कलनको लागि होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ प्रकाशन गरिएको ०७६/०७७ पाँच महले फारम.docx , होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.docx 02/27/2020 - 13:43
सामुदायिक मा.वि. मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धमा यस मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७६/११/१३ गतेको निर्णयानुसार छनौट भएका विधालयहरुको नामावली तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ sciencelabincommunictyschool.pdf 02/26/2020 - 10:38
दक्ष/विज्ञको नामावली सुचि (Roster) मा समावेश गर्ने सम्बन्धमा ०७६/०७७ notice_tnp_0.pdf 02/17/2020 - 11:53
औधोगिक मेला संचालन सहयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७६/०७७ औधोगिक मेला.pdf 01/28/2020 - 12:25
कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७६ (वन, वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि तर्फको) ०७६/०७७ कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७६, MoITFE, P1_reduced (1)-2-121_reduce (1)_0.pdf 01/16/2020 - 13:29
सामुदायिक मा.वि.मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सामुदायिक मा.वि.मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सहयोग.pdf 01/16/2020 - 10:59
योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ०७६/०७७ योजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७६.pdf 12/16/2019 - 11:07
अनुदान तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि ०७६/०७७ अनुदान तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf 12/16/2019 - 11:01
रायसुझाव र पृष्ठपोषणका लागि प्रस्तावित वातावरण विधयेकको मस्यौदा प्रकाशन ०७५/०७६ २०७६-०८-२२ को वातावरण संरक्षण विधेयकको ड्राफ्ट.docx 12/09/2019 - 13:47