कार्यक्षेत्र

यस मन्त्रालयको निम्न कार्यक्षेत्रहरु रहेका छन ।

 

  1. उद्योग

  2. वाणिज्य तथा आपूर्ति

  3. पर्यटन

  4. वन तथा जलाधार

  5. वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन

  6. विज्ञान प्रविधि