कार्यक्षेत्र

यस मन्त्रालयको निम्न कार्यक्षेत्रहरु रहेका छन ।

  1. उद्योग
  2. वाणिज्य तथा आपूर्ति
  3. पर्यटन
  4. वन तथा जलाधार
  5. वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन
  6. विज्ञान प्रविधि